ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които фирма /”СИ ДАБЪЛ Ю ЕЙДЖЪНСИ” ООД/ наричана по-долу ТЪРГОВЕЦ или ТЪРГОВЕЦА, предоставя услуги – препородажба,производство и доставка на стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /sundayhabit.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Прочетох и се съгласявам с условията за ползване”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /sundayhabit.com/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /sundayhabit.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона “Поръчка”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в sundayhabit.com/checkout (количка). Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с включено ДДС.
II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
7. 1 Сроковете за доставка посочени от ТЪРГОВЕЦА са ориентировъчни и зависят от сроковете на производство и куреирската компания.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Потребителят/Клиентът има право, без дължи обезщетение или неустойка и без посочва причина, да върне закупената по дистанционен начин стока в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
IV. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до адрес на клиента и офис на куриерската компания. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
9.1 Всички цени в уебсайта са с включени такси и ДДС. Цената на доставка се добавя към крайната цена, след като продуктите са добавени в количката.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /преди и след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /sundayhabit.com/.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /sundayhabit.com/.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “СИ ДАБЪЛ Ю ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /sundayhabit.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /sundayhabit.com/.  
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /sundayhabit.com/.
17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без се нарушава целостта на опаковката). 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес hi@sundayhabit.com ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

23 ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ 
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IХ. ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ Вие предоставяте на SUNDAYHABIT.COM лиценз за ползване на материалите, които публикувате в сайта. Чрез публикуването, изтеглянето, показването, извършването, предаването, или друго разпространение на информация или друго съдържание (“Потребителско съдържание”) към SUNDAYHABIT.COM, вие давате право на ТЪРГОВЕЦА, неговите филиали, офицери, директори, служители, консултанти, агенти, и представители на лиценза за използване на потребителско съдържание във връзка с експлоатацията на интернет бизнеса на ТЪРГОВЕЦА, неговите филиали, офицери, директори, служители, консултанти, агенти, и представители, включително без ограничение, право да копират, разпространяват, предават, публично показват, изпълняват публично, възпроизвеждат, редактират, превеждат, и преформатират потребителското съдържание. Вие се съгласявате, че ТЪРГОВЕЦА и неговия уебсайт /sundayhabit.com/ може да публикува или разкрива по друг начин неговото име или лого във връзка с вашето потребителско съдържание. Публикувайки потребителско съдържание на сайта, вие гарантирате и излагате, че вие притежавате правата върху “Потребителското съдържание” или сте оторизирани да публикувате, разпространявате, показвате, изпълнявате, предавате, или по друг начин разпространявате “Потребителско съдържание”.

Х. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ При достъп до сайта или ползването на Услугата, Вие се съгласявате да се подчиняват на закона и да зачите правата на интелектуална собственост на трети лица. Използването на Услугата и Сайта е по всяко време, уредено от и предмет на закони по отношение на собствеността и използването на интелектуалната собственост. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показвате, изпълнявате, предавате, или по друг начин разпространявате информация или съдържание (колективно, “Съдържание”) в нарушение на авторските права на трети лица, търговски марки, или друга интелектуална собственост или права на собственост. Вие се съгласявате да спазвате законите за собствеността и ползването на интелектуална собственост за авторското право, и ви носи цялата отговорност за каквито и да било нарушения на всички съответни закони и за всички нарушения на права на трети лица, причинени от всяко съдържание, което се предоставя или предава, или е осигурено или предадедно с потребителското ви име. Тежестта на доказване, че всяко съдържание, не нарушава никакви закони или права на трети лица се носи единствено от теб/Потребителя/.

Х. НЕПОДХОДЯЩО СЪДЪРЖАНИЕ Вие не може използвате следните видове съдържание. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показвате, изпълнявате, предавате, или по друг начин разпространявате всяко съдържание, което е: (а) е клеветническо, клеветнически, нецензурено, порнографски, обиден, или застрашаващи; (б) застъпници или насърчават поведение, което може да представлява престъпление, би довело до гражданска отговорност, или по друг начин нарушава приложимото местно, състояние, национален, или чужд закон или подзаконов нормативен; или (С) рекламира или по друг начин се стреми да получи средства или е покана за стоки или услуги. Фирмата си запазва правото да прекрати получаването, предаванете, или друго разпределение на такъв материал при ползването на Услугата, и, ако е приложимо, да изтрие такъв материал от своите сървъри. Дружеството възнамерява да окаже пълно съдействие на всички служители на правоприлагащите органи или агенции в рамките на разследването на всяко нарушение на настоящите Условия за ползване или на всички приложими закони. 

XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /sundayhabit.com/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Преди да завърши регистрацията си, всеки потребител е длъжен да се съгласи с Условията за ползване.

28. Интернет магазина  /sundayhabit.com/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

1. Политика за използване на „бисквитки“

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страниците, обслужвани от компания СИ ДАБЪЛ Ю ЕЙДЖЪНСИ ЕООД, със седалище вгр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Борис Руменов“ № 9Д, вх. А (наричана по-долу SundayHabit).

2. Какво представляват „бисквитките“?  

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра ти, мобилното ти устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

3. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат SundayHabit,за да предлага подходящи за потребителите услуги, като например – предпочитанията за онлайн конфиденциалност, в количката или съответно рекламиране. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

4. Какви „бисквитки“ използваме?

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

5. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:
•    Бисквитки за производителност на сайта;
•    Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
•    Биквитки за географско насочване;
•    Бисквитки за регистрация;
•    Бисквитки за рекламна дейност;
•    Бисквитки на рекламодателите.
6. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптиранимпо начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

7. Изтриване на „бисквитки“

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата.

8. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?

Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзножни за използване.
Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.
Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

•    Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
•    Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
•    Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).
•    Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.
•    Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
•    Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.
9. Сигурност и конфиденциалност
Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.
Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: безжична незащитена с парола мрежа).
Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.

Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.
Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките.
•    Персонализирай настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадеш подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.
•    Ако не те притеснява употребата на бисквитки и си единствения човек, който използва компютъра, можеш да настроиш по-дълги термини за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни.
•    Ако споделяш достъпа до компютъра си с някого, можеш да сметнеш настройките на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на сесията на сърфиране.
•    Инсталирай и поддържай постоянно приложения за анти-шпионски софтуер.
Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриването на атаките в сайтовете. По този начин се предотвратява браузъра от достъпа на сайтовете, които биха могли да експлоатират уязвимостта на браузъра или да изтеглят зловреден софтуер.
Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран.
Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите.
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с уверение в интернет.
Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може да направи някои сайтове неупотребяеми или трудни за посещение и употреба. Също така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да получаваш/виждаш онлайн реклами.

Възможно е настройването на браузъра така, че тези бисквитки да не бъдат вече приемани или можеш да настроиш браузъра да приема бисквитки само от определени сайтове. Но, например, ако не си регистриран за използване на бисквитки, няма да можеш да оставишш коментари.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
за настройка на бисквитките от трети лица можеш да използваш този уебсайт:
http://www.youronlinechoices.com/bg/

10. Полезни линкове

Ако искаш да откриеш повече информация за бисквитките и за какво се употребяват те, ти препоръчваме следните линкове:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/bg/

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА WWW.SUNDAYHABIT.COM

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.sundayhabit.com, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват, какви са мерките за защита, които са предприети и др.

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

СИ ДАБЪЛ Ю ЕЙДЖЪНСИ“ ООД, с ЕИК 201685406, със седалище и адрес на управлениегр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Борис Руменов“ № 9Д, вх. А, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Кога обработваме личните Ви данни?

Контактна форма

Когато използвате www.sundayhabit.com, Вие може да се свържете с нас чрез контактната ни форма, която може да отворите от секцията „Контакти“ на уебсайта. Може да ни попитате за всичко, което Ви интересува или да ни дадете Вашата препоръка, мнение и оценка, които знаете, че са важни за нас. За целта ще е необходимо да ни предоставите:

 • електронна поща (имейл);
 • име;
 • телефонен номер.

Поръчки през сайта

Когато желаете да поръчате някой от продуктите предлагани на  www.sundayhabit.com е необходимо да предоставите минимума от лични данни, необходими за доставката на продуктите, които сте избрали. Тези данни са ни необходими, за да може да Ви осигурим качествено обслужване и, разбира се, да доставим желаните продукти. Когато правите поръчка, Вие предоставяте следните лични данни:

 • електронна поща (имейл);
 • име и фамилия;
 • телефонен номер;
 • адрес за доставка.

В случай че прецените, ние Ви предоставяме възможност да запаметите оставените от Вас лични данни, във връзка с направени поръчки. Това може да направите, като кликнете на отметката „Регистрация на профил в сайта?“. При последващи поръчки, след въвеждането на парола, ще можете да използвате Вашите лични данни, без да е необходимо да ги въвеждате отново.

Абонамент за бюлетин

Когато използвате www.sundayhabit.com, Вие може да изберете да се абонирате за нашия бюлетин. По този начин ще можете да сте постоянно в крак с новите ни предложения, продукти и събития, свързани с любимите Ви звезди. За целта ще трябва да ни предоставите следните лични данни:

 • електронна поща (имейл).

Вие може по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за тази цел. Може да се откажете да получавате бюлетина ни, като използвате специално създадената функционалност за това във всеки един имейл, който получавате от нас, като натиснете бутона (ОТПИШИ СЕ ОТ БЮЛЕТИНА). В този случай ние ще преустановим обработката на личните ви данни (имейл) и ще ги заличим от базата си с данни.

Можете да се отпишете от получаването на бюлетина ни и като изпратите имейл на адрес (mysundayhabit@gmail.com).

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни, както и за да изпълним исканите от Вас поръчки. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.sundayhabit.com.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Ако сте изразили съгласие, можем да обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;  
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни;
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

 

 • Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес (mysundayhabit@gmail.com), отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго.

 

 • Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

 

 • Бланково заявление можете да свалите от тук.

 

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на (mysundayhabit@gmail.com).

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Данните, които сте ни предоставили чрез контактната ни форма на www.sundayhabit.com, ще съхраняваме за срок от (12 месеца), след което ще ги заличаваме.

Данните, които сме получили от Вас във връзка с направени поръчки през уебсайта, ще съхраняваме за срок от (6 месеца), след което ще ги заличаваме.

Данните, които сме получили от Вас във връзка с абонирането Ви за получаване на нашия бюлетин, ще съхраняваме и обработваме до момента, в който възразите срещу това обработването по някой от посочените в настоящата политика начини, след което ще ги заличаваме.

На кого можем да предаваме личните Ви данни?

С цел да осигурим възможно най-голяма сигурност за личните Ви данни, ние използваме клауд услуги с високо ниво на сигурност, където да съхраняваме информацията, предоставена от Вас.

Освен това предоставяме личните Ви данни на трети лица – доставчици на куриерски услуги, за да можем да Ви доставим желаните продукти.

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, или не сте съгласни данните Ви да бъдат предоставяни на третите лица посочени по-горе, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез www.sundayhabit.com, за които се изисква да предоставите данни.

Какво става ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
 • точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението”);
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
 • администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме нястоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.sundayhabit.com/politika-poveritelnost

 

Информация относно актуални предложения
Когато използвате www.sundayhabit.com, Вие може да изберете да получавате
от нас информация относно промоции и актуални предложения. По този начин
ще можете да сте постоянно в крак с новите ни предложения, продукти и
събития, свързани с любимите Ви звезди. За целта ще трябва да ни
предоставите следните лични данни:
 електронна поща (имейл).
Вие може по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви
данни за тази цел. Може да се откажете да получавате маркетинговите
съобщения, като използвате специално създадената функционалност за това
във всеки един имейл, който получавате от нас, като натиснете бутона „Не
желая да получавам информационни съобщения“. В този случай ние ще
преустановим обработката на личните ви данни (имейл) и ще ги заличим от
базата си с данни.
Можете да се отпишете от получаването на бюлетина ни и като изпратите
имейл на адрес mysundayhabit@gmail.com.

 1. ОРГАНИЗАТОР 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА „ТикТок Игра“ 

Организатор на томболата е „Си Дабъл Ю Ейджънси” ООД (Sunday Habit), ЕИК 201685406, адрес гр. София 1407, ул. „Ст. Л. Костов“, No 3

 1. ПЕРИОД 

Периодът за регистриране за участие в томболата е от 05.12.2023 г. до 15.01.2024 г., включително. 

 1. ОБХВАТ 

Участието в томболата може да бъде заявено единствено в социалната мрежа TikTok. 

 1. НАГРАДИ 

1 бр. конзола PlayStation 5 

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

5.1.В томболата може да участва всеки потребител на TikTok, който в периода по т.2 изпълни следните условия: 

 •   Последва TikTok профила на Sunday Habit @sunday.habit;
 •   Коментира видеото за играта, като отбележи двама свои приятели;
 • Хареса видеото за играта.
  5.2. Участието в томболата не е обвързано с покупка на стока от Sunday Habit.
  5.3. В тегленето по т. 6.1. от настоящите правила може да се участва многократно, но едно лице може да получи само една награда. Участието в настоящата томбола не изключва участието в други инициативи на организатора освен, ако изрично не е посочено друго.
  5.4. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД и свързани лица, на лица, които по възлагане на Sunday Habit поддържат оборудване и софтуер; на партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама, както и членове на техните семейства.
  5.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. 5.6. Спечелените награди нямат гаранционно обслужване.
 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ 

6.1. От общата база данни с участници, които са се записали за томболата, чрез специализиран софтуер на 15.01.2024 г. ще бъде изтеглен един победител и една резерва за наградата по т.4 6.2.В работния ден, следващ тегленето, профилните имена на спечелилите ще бъдат обявени в 

съответната социална мрежа.
6.3. В срок до един работен ден, считано от публикуването на имената на печелившите участници, 

представител на Sunday Habit ще свърже с победителите на посочените от тях профили чрез лично съобщение. За да получи наградата си, всеки победител следва в рамките на един работен ден да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора в следните свои лични данни: три имена, телефон за връзка, както и да даде съгласието си за обработване на тези лични данни. Всеки победител следва да посочи и адрес за доставка до офис на Еконт, където да бъде изпратена неговата награда. В случай, че лицето, спечелило наградата няма навършени 18г., ще е необходимо родител да предостави данните за получаване на наградата. Ако печелившият не бъде открит в продължение на 24 часа 

след стартиране изпращане на съобщението от представителя на Sunday Habit, се преминава към изтеглените резерви.
6.4.Организаторът ще изпрати до офис на куриер за своя сметка наградите до съответните 

печеливши, предоставили валиден адрес, в рамките на един календарен ден от предоставяне на адрес за получаване на наградата. Организаторът си запазва правото да удължи този срок в зависимост от заетостта на използваното куриерско дружество. 

6.5.При получаване на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран. 

 • 6.5.  Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш, предоставил невалиден телефон за контакт, грешни имена, непълен или неточен адрес за получаване на наградата.
 • 6.6.  Наградата се получава на посочения от печелившия адрес лично, чрез пълномощник или законен представител. В случай че печелившият не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда и тя остава неспечелена.

6.8. Неспечелените награди се разпределят между резервите, отговарящи на условията на томболата, по реда на изтегляне и се предоставят по правилата, посочени по-горе. 

6.9. Ако спечелената наградата е на стойност на и над 100 лв., печелившият следва да попълни в 2 екземпляра документ с цел изпълняване от страна на „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД задълженията по ЗДДФЛ. 

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

7.1. Рискът при участие в настоящата томбола се поема изцяло от участващите лица. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, които биха могли да произтекат за участници, в резултат от участието си в томболата. 

7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в томболата при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора. 

7.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите. 

7.4. Организаторът не носи отговорност за:
7.4.1. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
7.4.2. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, 

системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение 

на тази томболата;
7.4.3. Недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация 

от тях;
7.4.4. Технически проблем с интернет страницата на Организатора или социалните мрежи.
7.5. Организаторът има право да изключи от участие в томболата, както и да не предоставят награди 

на участници, за които има данни, че са извършили злоупотреба с технически, програмни или 

други средства с цел:
7.5.1. неправомерен достъп до системите на Организатора и/или 7.5.2. участие в томболата и спечелване на награда. 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1. Sunday Habit е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Всеки участник в томболата има право да поиска достъп до коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните, като може и да възрази срещу обработването им. 

8.2. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени, се съдържа в Политика за поверителност и 

защита на личните данни, обработвани в „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи и на sundayhabit.com на сайта на дружеството в секция Общи условия, Лични данни. 

8.3. По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни, всеки участник може да се обърне към длъжностното лице по защита на данните във „Си Дабъл Ю Ейджънси“ ООД на:  +359 887990079 

8.4. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на томболата води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на участника в нея. 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

9.1.Правилата на томболата са на разположение на интернет страницата на sundayhabit.com 

9.2. Sunday Habit си запазва правото да променя Правилата по всяко време в периода на томболата, като публикува съответното изменение на sundayhabit.com. Sunday Habit си запазва правото изцяло да прекрати томболата при възникване на сериозни за това причини. 

9.3. Допълнителна информация може да бъде получена на телефоните, посочени в сайта на sundayhabit.com

9.4. Участието в томболата означава, че участникът приема настоящите правила.
9.5. Настоящите правила се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка 

с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

0